FIRST TERM SCHEME OF WORK FOR YORUBA JSS 2 (Basic 8)

Junior Secondary School Scheme of work Yoruba – Edudelight.com

NERDC Curriculum Yoruba JSS2

JSS2 First Term Yoruba Scheme of work Lagos State

ISE OOJO FUN SAA KIN-IN-NI

Week 1 – Sise atunyewo fonoloji ede Yoruba

 • Atunyewo awon asa ninu ise olodun kin-in-ni
 • Atunyewo awon ewi alohun yoruba

Week 2 – Eya gbolohun nipa ise won

 • Asa igbeyawo ni ile Yoruba
 • Kika iwe apileko ti ijoba yan

Week 3 – Eya gbolohun

 • Asa igbeyawo ni ile Yoruba (igbeyawo ode-oni)
 • Kika iwe apileko oloro geere

Week 4 – Gbolohun ede Yoruba nipa fifi oju ihun wo o

 • Sise akanse ise awujo Yoruba (project)
 • Litireso alohun to je mo ayeye

Week 5 – Onka Yoruba (101-300)

 • Ise akanse kan ni awujo (project)
 • Litireso alohun to je mo ayeye
 • Kika iwe apileko ti ijoba yan

Week 6 – Onka Yoruba (300-500)

 • Sise itoju oyun ni ona abinibi ati ode-oni

Week 7 – Akaye oloro geere

 • Ise omo bibi (oro idile baba olomo)
 • Kika iwe apileko ti ijoba yan

Week 8 – Akaye oloro geere

 • Asa isomoloruko
 • Kika iwe apileko ti ijoba yan

Week 9 – Akoto

 • Igbagbo Yoruba nipa orisirisi owe ile Yoruba
 • Kika iwe apileko oloro geere ti ijoba yan

Week 10 – Kiko Yoruba ni ilana akoto ode-oni

Orisirisi oruko ile Yoruba (igbagbo Yoruba nipa abiku)

Lessonplan

Get Lesson plans, Lesson notes, Scheme of work, Exam Questions, Test Questions for all subject for Primary school and Secondary School.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Share via
Share
Close
Close

Adblock Detected

Please, Disable Adblock to access this website.
error: Please, enable javascript
Thanks for the kind gesture
Please Like and follow us